La revisió del Pla General d’Altea / La revisión del Plan General de Altea


(Para leer en castellano pulsar «Leer más» al final del texto)

El Pla General hauria de servir com a estratègia per a un desenvolupament socio-econòmic lligat a les nostres potencialitats, és a dir, no al que som, sinó al que podem arribar a ser. 


Aquesta estratègia ha d’assentar-se sobre els valors socials i ambientals del municipi, és a dir sobre els nostres recursos. 

Aquests recursos són variats i molts d’ells finits: si no ens els cuidem ara, desapareixeran com ho han fet tantíssims i per a protegir-los és necessari que tots els valorem.

Comptem amb grans recursos humans : empresaris dedicats des del turisme a la cultura -música, pintura, escultura, teatre, dansa, cinema, poesia…-, passant per la construcció, la pesca, l’agricultura, la gastronomia, l’enologia, la tecnologia i una infinitat de professionals d’alt nivell dedicats als més diversos sectors econòmics. Comptem fins i tot amb grans professionals en actiu o no, que constitueixen una gran font de coneixement. Hem viscut grans moments culturals (les Nits de la Mediterrània, Música a boqueta nit, el MUSA, la Ruta de les Ermites (quan a la música s’afegien intervencions artístiques), Alteatre, Encontes, etc. ) fruit de la implicació de persones amb una clara visió (i demane disculpes per les possibles omissions).

Comptem també amb grans recursos ambientals molts d’ells estretament lligats a la nostra economia i molts  altres per descobrir amb un alt potencial: el riu Algar i tota la xarxa de barrancs (base de l’agricultura de regadiu i de tot el patrimoni associat a l’ús de l’aigua -xarxa de sèquies, molins-), el litoral (base del turisme i de la pesca), les zones especials de protecció per a les aus i llocs d’interès comunitari (Serra de Bernia) emmarcats pels parcs naturals de la Serra Gelada i del Penyal d’ Ifach; un sòl ric que ha donat sustente a societats diverses i responsable del nostre patrimoni arqueològic. I tants altres que hauré passat per alt.

I com no, comptem amb un patrimoni construit de gran valor: el recentment declarat Bé d’Interès Cultural del Baluard, els cascos antics d’Altea, Bellaguarda i Altea La Vella, les partides de Sant Roc, Sant Tomás, Sant Lluís, Sogay, Sant Antoni…

Els usos del sòl i les infraestructures i equipaments que es definisquen en el Pla General (carreteres, borses d’aparcaments, hospitals, col·legis, mercats, etc) modificaran el nostre paisatge i afectaran a aquests recursos.

La nostra relació amb el territori haurà de facilitar-nos la producció de béns mitjançant el suport d’unes infraestructures adequades i de qualitat. 

És en aquest punt on necessitem pensar  eixa relació amb el territori i el futur que desitgem.

I hi ha dues maneres de fer-ho: fent-nos responsables o delegant la solució dels nostres problemes en instàncies superiors. 

Fer-se responsable significa treballar dins de les nostres possibilitats per a millorar l’estat de les coses. Significa reduir l’ús de cotxe en una ciutat on les distàncies més llargues estan a 1/2 hora caminant, significa no deixar residus al nostre pas pels carrers, places, parcs i platges. També significa implicar-se en la vida col·lectiva apropiant-nos de l’espai urbà en desús per a condicionar-ho per a les nostres pròpies finalitats; respectar els nostres espais naturals i el nostre patrimoni arqueològic i arquitectònic; significa recolzar iniciatives locals …en definitiva, implicar-nos en la proposta d’alternatives per al futur i a fer valdre davant les instàncies superiors com és la nostra visió i quin ha de ser nostra missió com a ciutat.

El contrari és delegar la nostra responsabilitat i assumir el que ens vinga donat. És desídia social i aboca a la crítica en petit comitè, a la falta de consens, la qual cosa redunda en insatisfacció i falta de creativitat (tan necessària per a millorar la nostra actual situació).


Evidentment el paper de l’administració és fonamental en qualsevol cas, però el que és clar és que la implicació per part de la població en les decisions polítiques augmentarà la probabilitat d’èxit, que en definitiva ens afectarà a tots, independentment de les nostres adscripcions polítiques.

És necessari entendre que entre tots és més fàcil fer-ho bé i per açò llance les següents preguntes moltes de les quals ens va formular el nostre actual Alcalde: 

1. En quines zones volem que es consolide el nostre sòl urbà? O el que és el mateix quin model de ciutat volem consolidar, un model compacte amb un ús reduït de sòl, o una ciutat dispersa amb el cotxe com a únic mitjà possible de transport?

2. Volem mantenir el nostre sòl agrari i si és així, quines fórmules de gestió podrien tornar a fer viable econòmicament la producció agrícola?

3. Com podem potenciar l’ús de les nostres infraestructures- Conservatori, Palau,…- perquè no desapareguen per falta d’injeccions econòmiques? 

4. Quines infraestructures podríem compartir amb els municipi veïns per a evitar duplicacions innecessàries?

5. Què necessitem per a millorar la nostra qualitat de vida?

6. Com podem organitzar-nos perquè les necessitats de la població flotant -turística- no xoquen amb les de la població resident?

7. Podem com a consumidors modificar els nostres hàbits i col·laborar amb la producció local?

8. Estem satisfets amb l’estat de les coses i si la resposta és no, què podem fer per a canviar-les?

9. ….

Com deia Luis Racionero en “El Mediterrani i els bàrbars del Nord”:

“els grans treballs no s’han fet mai per guanyar diners ni per competir amb uns altres, sinó pel plaer de crear i en clara lluita amb un mateix” 

i també 

“Els homes del Nord, la nova sàvia desmesurada de la mentalitat bàrbara, va impulsar l’esforç tecnològic; ara que ells han produït, que imiten als mediterranis per a aprendre a gaudir de l’assolit”

Va ser escrit en 1985, però no em sembla desafortunat recuperar-ho.El Plan General debería servir como estrategia para un desarrollo socio-económico ligado a nuestras potencialidades, es decir, no a lo que somos, sino a lo que podemos llegar a ser.

Esta estrategia debe asentarse sobre los valores sociales y ambientales del municipio, es decir sobre nuestros recursos.

Estos recursos son variados y muchos de ellos finitos: si nos los cuidamos ahora, desaparecerán como lo han hecho tantísimos y para protegerlos es necesario que todos los valoremos.

Contamos con grandes recursos humanos: empresarios dedicados desde el turismo a la cultura -música, pintura, escultura, teatro, danza, cine, poesía…-, pasando por la construcción, la pesca, la agricultura, la gastronomía, la enología, la tecnología y un sinfín de profesionales de alto nivel dedicados a los más variopintos sectores económicos. Contamos incluso con grandes profesionales en activo o no, que constituyen una gran fuente de conocimiento. Hemos vivido grandes momentos culturales (les Nits de la Mediterrània, Música a boqueta nit, el MUSA, la Ruta de les Ermites (cuando a la música se añadían intervenciones artísticas), Alteatre, Encontes, etc. ) fruto de la implicación de personas con una clara visión (y pido disculpas por las posibles omisiones).

Contamos también con grandes recursos ambientales muchos de ellos estrechamente ligados a nuestra economía y muchos otros por descubrir con un alto potencial: el río Algar y toda la red de barrancos (base de la agricultura de regadío y de todo el patrimonio asociado al uso del agua -red de acequias, molinos-), el litoral (base del turismo y de la pesca), las zonas especiales de protección para las aves y lugares de interés comunitario (Sierra de Bernia) enmarcados por los parques naturales de la Sierra Helada y del Peñón de Ifach; un suelo rico que ha dado sustento a sociedades diversas y responsable de nuestro patrimonio arqueológico, y tantos otros que habré pasado por alto.

Y cómo no, contamos con un patrimonio construído de gran valor: el recién declarado Bien de Interés Cultural del Baluarte, los cascos antiguos de Altea, Bellaguarda y Altea La Vieja, las partidas de San Roc, San Tomás, San Lluís, Sogay, San Antoni…

Los usos del suelo y las infraestructuras y equipamientos que se definan en el Plan General (carreteras, bolsas de aparcamientos, hospitales, colegios, mercados, etc) modificarán nuestro paisaje y afectarán a estos recursos.

Nuestra relación con el territorio deberá facilitarnos la producción de bienes mediante el apoyo de unas infraestructuras adecuadas y de calidad.

Es en este punto donde necesitamos pensar en nuestra relación con el territorio pensando en el futuro.

Y hay dos maneras de hacerlo: haciéndonos responsables o delegando la solución de nuestros problemas en instancias superiores.

Hacerse responsable significa trabajar dentro de nuestras posibilidades para mejorar el estado de las cosas. Significa reducir el uso de coche en una ciudad donde las distancias más largas están a 1/2 hora andando, significa no dejar residuos a nuestro paso por las calles, plazas, parques y playas. También significa implicarse en la vida colectiva apropiándonos del espacio urbano en desuso para acondicionarlo para nuestros propios fines; respetar nuestros espacios naturales y nuestro patrimonio arqueológico y arquitectónico; significa apoyar iniciativas locales …en definitiva, implicarnos en la propuesta de alternativas para el futuro y en hacer valer ante las instancias superiores cual es nuestra visión y cuál debe ser nuestra misión como ciudad.

Lo contrario es delegar nuestra responsabilidad y asumir lo que nos venga dado. Es desidia social y aboca a la crítica en petit comité, a la falta de consenso, lo cual redunda en insatisfacción y falta de creatividad (tan necesaria para mejorar nuestra actual situación).


Evidentemente el papel de la Administración es fundamental en cualquier caso, pero lo que está claro es que la implicación por parte de la población en las decisiones políticas aumentará la probabilidad de éxito, que en definitiva nos afectará a todos, independientemente de nuestras adscripciones políticas.

Es necesario entender que entre todos es más fácil hacerlo bien y por ello lanzo las siguientes preguntas muchas de las cuales nos formuló nuestro actual Alcalde:

  1. ¿En qué zonas queremos que se consolide nuestro suelo urbano? O lo que es lo mismo ¿qué modelo de ciudad queremos consolidar, un modelo compacto con un uso reducido de suelo, o una ciudad dispersa con el coche como único medio posible de transporte?
  2. ¿Queremos mantener nuestro suelo agrario y si es así, qué fórmulas de gestión podrían volver a hacer viable económicamente la producción agrícola?
  3. ¿Cómo podemos potenciar el uso de nuestras infraestructuras- Conservatorio, Palau,…- para que no desaparezcan por falta de inyecciones económicas?
  4. ¿Qué infraestructuras podríamos compartir con los municipio vecinos para evitar duplicaciones innecesarias?
  5. ¿Qué necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida?
  6. ¿Cómo podemos organizarnos para que las necesidades de la población flotante -turística- no choquen con las de la población residente?
  7. ¿Podemos como consumidores modificar nuestros hábitos y colaborar con la producción local?
  8. ¿Estamos satisfechos con el estado de las cosas y si la respuesta es no, qué podemos hacer para cambiarlas?
  9. ….

Como decía Luis Racionero en “El Mediterráneo y los bárbaros del Norte”:

los grandes trabajos no se ha hecho nunca por ganar dinero ni por competir con otros, sino por el placer de crear y en lucha con uno mismo”

y también

Los hombres del Norte, la nueva savia desmesurada de la mentalidad bárbara, impulsó el esfuerzo tecnológico; ahora que ellos han producido, que imiten a los mediterráneos para aprender a gozar de lo logrado”

Fue escrito en 1985, pero no me parece desafortunado recuperarlo.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *