El Paper dels Arquitectes en Espanya 4/ El Papel de los Arquitectos en España 4

(3) o per què la societat també ens té tírria
    o por qué la sociedad también nos tiene tirria

Pot ser un dels greus problemes al que ens enfrontem els arquitectes siga l’absolut desconeixement per part de la societat de per a què servim. No sabem o no hem sabut fer-nos entendre. Error nº1.

Puede que uno de los problemas más graves al que nos enfrentemos los arquitectos sea el absoluto desconocimiento por parte de la sociedad de para qué servimos. No sabemos o no hemos sabido hacernos entender. Error nº1.


Recomane al fil d’aquest assumpte vore els videos del COACG i en especial El arquitecto y la sociedad... Manuel Gallego  toca on més mal fa quan diu que la crisi ha posat de manifest l’absolute ridícul en que s’ha posat l’arquitectura de l’espectacle amb tant de despilfarro…diu «donde sobra casi todo». 
Clar que sí! 

Sobra quasi tot…és dificil defendre una disciplina quan en tots el mijans de comunicació es parla d’ella acompanyada sempre de cifres amb molts zeros al mateix temps que gran part de la població mundial te problemes per a alimentar-se, cosa que ja no ens queda tan lluny com fa uns quants anys…

Ací cal dir-ho molt fort… NO, LA GRAN MAJORIA DELS ARQUITECTES NO SOM ESTELS DE L’ESPECTACLE! 

Un altre problema greu és des del meu punt de vista la quasi generalitzada confusió (extesa fins i tot entre els propis arquitectes) que hi ha entre la creativitat o l’artisticitat i la capacitat de plantejar solucions integradores a tota la problemàtica de l’habitatge, incloent en el terme qualsevol espai on es desenrotllen usos i activitats. Error 2.
No crec que ser bon arquitecte estiga directamente relacionat amb la capacitat artística. No em cansaré de repetir-ho:

ELS ARQUITECTES NO SOM ARTISTES!

I ací necessite tornar enrere (o per què els grups dominants ens tenen tírria) per a repetir que «ese puntillo que tienen los arquitectos»  te poc a veure amb l’art i molt amb la capacitat crítica, això si, que el art pot contribuir a enriquir…però ja sabem que en els temps que corren, tot allò que tinga a veure amb el pensament està molt devaluat… 

Tota esta problemàtica que ens ha caigut al damunt (no tan de sobte) tan sols la podem solucionar nosaltres com a col.lectiu…lluny de les estructures de poder en que s’han convertit els nostres col.legis professionals.

Necessitem donar a coneixer el valor que aportem com a professionals…lluny de l’arquitectura espectacular i deshumanitzada de les revistes. Pot ser incloure l’arquitectura en la formació dels nostres nens ens serviria d’ alguna cosa… 

De moment, si volem aportar valor hem de començar a eixir al carrer…i començar a recuperar la confiança que hem perdut.

Cal fer-se entendre i per a açò comptem amb tots el mijans de comunicació que tenim a l’abast. Acabem amb l’endogamia dels arquitectes i amb les diatribes entre arquitectes, artistes i enginyers….d’una volta per totes, que ja cansa amb la finalitat de «lograr que los propios arquitectos recuperen y reconstruyan un sentido de dirección y dignidad que en este momento parece perdido» (*)

(Tornar enrere El paper dels arquitectes en Espanya 1 )
Tampoc està demés l’article de «El acceso al trabajo de arquitectura» de Islas y territorio de fa ja un parell d’anys.
(*) Per a posar-se al dia amb la depuració de responsabilitats, recomane la lectura de btbwarchitecture.

Recomiendo al hilo de este asunto los vídeos del COACG y en especial El arquitecto y la sociedad… Manuel Gallego toca donde más duele cuando dice que la crisis ha puesto de manifiesto el absoluto ridículo en que se ha puesto la arquitectura del espectáculo con tanto despilfarro…dice «donde sobra casi todo».

Claro que sí!Sobra casi todo…es difícil defender una disciplina cuando en todos los medios de comunicación se habla de ella acompañada de cifras de muchos ceros al mismo tiempo que gran parte de la población mundial tiene problemas para alimentarse, cosa que ya no nos queda tan lejos como hace unos cuantos años…

Aquí hace falta gritar muy fuerte…NO, LA GRAN MAYORÍA DE LOS ARQUITECTOS NO SOMOS ESTRELLAS DEL ESPECTÁCULO!Otro problema grave es, desde mi punto de vista, la casi generalizada confusión (extendida incluso entre muchos arquitectos) que hay entre la creatividad o la artisticidad  y la capacidad de plantear soluciones integradoras a toda la problemática del habitar, entendiendo por habitar, el uso de cualquier espacio. Error nº2.

No creo que el ser buen arquitecto esté directamente relacionado con la capacidad artística. No me cansare de repetirlo:

LOS ARQUITECTOS NO SOMOS ARTISTAS!

Y aquí necesito volver atrás (o por qué los grupos dominantes nos tienen tirria) para repetir que ese puntillo que tienen los arquitectos tiene poco que ver con el arte y mucho con la capacidad crítica, eso sí, que el arte puede contribuir a enriquecer…pero ya sabemos que en los tiempos que corren, todo lo relacionado con el pensamiento está muy devaluado…


Toda esta problemática que nos ha caído encima (no tan de golpe) tan solo la podremos solucionar nosotros como colectivo…lejos de las estructuras de poder en que se han convertido nuestros colegios profesionales.

Necesitamos dar a conocer el valor que aportamos como profesionales…lejos (otra vez) de la arquitectura espectacular de las revistas. Puede que incluir la enseñanza de la arquitectura en las escuelas nos sirviera de algo…

Pero de momento, si queremos aportar valor tendremos que empezar a salir a las calles….y recuperar la confianza que hemos perdido.

Hace falta hacerse entender y para eso contamos con todos los medios de comunicación que tenemos a mano, que no son pocos. Acabemos con la endogamia de los arquitectos y con las diatribas entre arquitectos, artistas e ingenieros…de una vez por todas, que ya cansa con el fin de «lograr que los propios arquitectos recuperen y reconstruyan un sentido de dirección y dignidad que en este momento parece perdido» (*)

(Volver atrás El papel de los arquitectos en España 1)

Tampoco está demás revisitar Islas y Territorio en su escrito «El acceso al trabajo de arquitectura»de hace ya unos cuantos años.

(*) Para ponerse al día con el tema de la depuración de responsabilidades recomiendo la lectura de btbwarchitecture.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *